Värmeåtervinning ur frånluften – nu på Lehussidan!

 

I september 2021 togs värmeåtervinningsanläggningen på adresserna 21 till 27 i drift. Efter idrifttagningen kunde vi konstatera att den projekterade verkningsgraden inte endast innehölls utan också överträffades.

Förenklat kan man beskriva anläggningen som uppbyggd kring ett rörsystem med en cirkulerande vätska, nya fläktaggregat och en värmepump placerad i 27:ans undercentral. Värmepumpen är ansluten till värmesystemet på Brinckansidan och fjärrvärmecentralen.

Efter projektering och upphandling påbörjas nu i oktober en liknande installation för värmeåtervinning även för Lehussidans 148 lägenheter.

Arbetena inleds med att ett rörsystemet monteras på tak, efter det monteras de vertikala delarna av rörsystemet i två av trapphusen ner till 32:ans undercentral … avslutningsvis installeras nya fläktar i samtliga nio fläktrum och tre värmepumpar – med andra ord minimala störningar för boende.

Arbetena kommer att avslutas under våren.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från EU på ca 4 miljoner.