Renoveringsregler

Reglerna, för underhåll, reparation och renovering, antagna vid styrelsemöte den 21 oktober 2013. Reglerna justeras och kompletteras fortlöpande bl.a. med avseende på kontaktuppgifter och revideringar samt bransch- och myndighetskrav.

Anmälningsskyldighet gäller!

Innan du planerar ditt underhåll och din renovering, ta först del av föreningens stadgar och regler.

Stadgar BRF Brinckan-Lehusen

Läs renoveringsreglerna!

Därefter – gör en

Renoveringsanmälan


Startmöte

Efter att förvaltaren tagit del av din anmälan kommer du att bli kontaktad för att komma överens om en tid för ett startmöte. Till mötet ska du även kalla din entreprenör. Observera att även din entreprenör ska skriva under anmälan.
Efter mötet kommer förvaltaren att lämna ett skriftligt utlåtande (yttrandebrev) till dig.

Krav på iD06

För alla entreprenörer, föreningens och medlemmarnas, gäller krav på iD06, dvs byggbranschen system för identitetskontroll, se iD06.se.

Underhandskontroll

Under renoveringen kommer förvaltare och fastighetsskötare göra platsbesök för stickprovskontroller av att renoveringsreglerna följs.

Anmälan om färdigställande

När du är klar med din renovering anmäler du det till den tekniska förvaltaren och kommer överens om en tid för en slutsyn.

Via mail:
info@borgmerio.se

Via telefon:
08 – 36 14 14


Ur föreningens stadgar:

Bostadsrättsinnehavarens ansvar: Lägenheten allmänt

Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även det förråd som hör till lägenheten.


Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för:

• Lägenhetens ytskikt

• Icke bärande innerväggar

• Glas och bågar i lägenhetens fönster och balkongdörrar, med tillhörande beslag, handtag, låsanordning och tätningslister, samt all målning, förutom utvändig målning

• Till lägenhetsdörr hörande beslag, gångjärn, trycke, ringklocka, brevinkast, tätningslister och lås inklusive nycklar

• All invändig målning med undantag för målning av ytterdörrens och balkongdörrens utsida.

• Innerdörrar och eventuella säkerhetsgrindar

• Lister, socklar och foder

• Målning av radiatorer

• Lägenhetens ledningar för vatten och avlopp, till de delar som betjänar endast bostadsrättsinnehavarens lägenhet

• Säkringsskåp, elledningar, ledningar för telefon, kabel-tv och fiberinstallation, brytare, eluttag och armaturer

• Ventilationsdon för såväl till- som frånluft

• Brandvarnare, som ska kontrolleras minst två gånger om året!


Bostadsrättsinnehavarens ansvar: Badrum, duschrum och toalett

• Våtrummets samtliga yt- och tätskikt

• Inredning och belysningsarmaturer

• Badrumsskåp

• Toalettstol och handfat

• Golvbrunn med tillhörande klämring

• Rensning av golvbrunn och handfatets vattenlås samt avloppsrören i golv fram till stammen

• Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

• Blandare och avstängningsventiler för kallt och varmt vatten samt varmvattencirkulationen

• Rengöring av ventilationsdon. Observera att donets inställning ej får ändras.

• Handdukstork.


Bostadsrättsinnehavarens ansvar: kök

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för all inredning och utrustning som t.ex.:

• Spis, kyl och frys

• Volymkåpa ovan spis

• Rengöring av filter i volymkåpor. Detta bör utföras två gånger om året.

• Rensning av vattenlås

• Diskmaskin, inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

• Blandare och avstängningsventiler.


VID RENOVERING AV LÄGENHET GÄLLER ATT:

• Alla arbeten i lägenheterna ska utföras på ett fackmannamässigt sätt

• De som arbetar i föreningens fastigheter ska kunna legitimera sig enligt ID06

• Ändring av lägenhetens planlösning godkänns inte i de fall lägenhetens installationer påverkas

• Rivning av bärande väggar är inte tillåtet, liksom ändring av lägenhetens ventilation

• Spårning i golv, tak och betongväggar för ledningar är absolut förbjudet! Det innebär att avvloppsledningar i bjälklag för toalettstol och handfat inte får flyttas!

• Avstängningsventiler ska monteras synligt i badrummet. Det är m.a.o. inte tillåtet att montera dem i schaktet.

• Fritt avstånd mellan tak och ventilationsdon ska vara 15 millimeter. Detta för att donet ska kunna demonteras vid rengöring, rensning av kanaler och vid den obligatoriska ventilationskontrollen, OVKn.

• Inspektionsluckor till schakt får ej ändras, varken gällande placering eller utförande.

• Elektriska arbeten ska alltid utföras av behörig elektriker

• Arbete med vattenledningar för kallt och varmt vatten, samt varmvattencirkulationen, ska utföras enligt aktuell utgåva av branschreglerna Säker Vatteninstallation.


KRAV PÅ PLASTUNDERLÄGG under diskmaskin, kyl och frys

Nu finns ett retroaktivt krav på plastunderlägg under diskmaskin, se bilden.

I de fall då medlemmen lagt in trägolv i köket, måste golvet under diskmaskinen vara i samma nivå som resten av golvet! Detta för att eventuell läckage ska bli synligt i plastunderläggets framkant, och inte ”smyga in” under trägolvet. Observera, föreningens fastighetsförsäkring inte täcker skador på trägolv i kök.

I kök med trägolv gäller kravet, på plastunderlägg, även under kyl och frys.


Säker Vatteninstallation och Våtrumsregler

Vid renovering av våtrum ska den vvc-anslutna handdukstorken demonteras, enligt reglerna i Säker Vatteninstallation.

Krav på mjukstängande engreppsblandare
När en blandare (vattenkran), eller ventil (i en tvätt- eller diskmaskin), stänger, och flödet avstannar, så omvandlas vätskans rörelseenergi till tryckenergi. Om detta sker för snabbt finns risk för att det uppstår sk tryckslag, som dels kan leda till skador på rörledningar och annan utrustning i ett tappvattensystem och mycket störande ljud, vilket skett i flera av föreningens trapphus, med åtföljande kostsamma åtgärder. Den vanligaste orsaken till tryckslag är blandare utan mjukstängning, därav kravet på mjukstängade blandare.

Kravet på engreppsblandare härör sig från ambitionen att hushålla med, i första hand, varmvattnet …. eller miljön om ni så vill.

Observera att avstängning av tappvatten endast får utföras av föreningens fastighetsskötare!

Avstängningen ska aviseras minst en dag innan avstängningen med anslag i entré och hiss samt i trapphusets brevinkast.

Renovering av badrum ska utföras enligt aktuell utgåva av:

• Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV

• GVKs branschregler, Säkra Våtrum

• Måleribranschens våtrumskontroll, MVK

Förteckning av godkända företag finns på branschorganisationernas hemsidor.

PS Använd alltid s.k. våtrumsskivor som underlag för kakelsättning, även på ytor där det inte är ett krav i branschreglerna.

Vid felaktigt utförda installationer är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att bristerna åtgärdas, till godkänt utförande.

OBS. Om du inte kan visa att branschreglerna har följts kommer ditt försäkringsbolag inte ersätter framtida skador.


Köksfläkt – absolut nej! Volymkåpa – ja!

Det är absolut förbjudet att ersätta volymkåpan med en köksfläkt!

Det finns mycket stor risk för att köksfläktar skapar problem, i form av matos, för dina grannar.

I de fall bostadsrättsinnehavaren väljer att installera en kolfilterfläkt, vilket vi mycket starkt avråder ifrån, ska lägenhetens grundventilation säkras med montering av ett injusterbart och reglerbart don i köket.

I de fall föreningens besiktningsman, förvaltare eller OVK-kontrollant, vid den obligatoriska ventilationskontrollen, upptäcker att en köksfläkt installerats, åligger det bostadsrättsinnehavaren att demontera köksfläkten och ersätta den med en volymkåpa, detta på egen bekostnad.

Badrumsfläktar – ej tillåtna!

Det är inte tillåtet att montera sk badrumsfläktar i badrum och toaletter. Förklaringen till förbudet är enkel – de fungerar inte i vår typ av fläktsystem, där fläktar i fläktrummen suger ut luften. Dessutom riskerar badrumsfläktarna, i likhet med köksfläktar, att skapa problem för grannlägenheterna, i form av dålig lukt.
Vid upptäckt av badrumsfläkt åligger det bostadsrättsinnehavaren att, på egen bekostnad, demontera fläkten och återställa till ett reglerbart don, godkänt av förvaltaren.

Rätt flöde

Vid renovering av kök och badrum, men även i lägenheter är det viktigt att donens injusteringsvärden bibehålles. Ventilationen kontrolleras också efter renoveringen av föreningens förvaltare.

Fritt mått tak – ventilationsdon

Det fria måttet ska vara minst 15 millimeter för att möjliggöra injustering av luftflöde efter renovering och vid den lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollen, OVKn.

Badrumsfläktar – NEJ!

Det är inte tillåtet att montera sk badrumsfläktar i badrum och toaletter. Förklaringen till förbudet är enkel – de fungerar inte i vår typ av fläktsystem, där fläktar i fläktrummen suger ut luften.

Radiatorer och golvvärme

Det är inte tillåtet att ta bort, eller flytta, radiatorer. De är en del av våra fastigheters värmesystem. Golvvärme i badrum ersätter inte radiatorer!


Byggavfall

Det är inte tillåtet att ställa in byggavfall i grovsoprummet. Byggmaterial och byggavfall får inte heller förvaras i trapphus, entréhallar eller på trottoarer och gatumark.

Storsäckar, sk Big Bag, ska efter tillstånd från Polismyndigheten placeras på av fastighetsskötaren anvisad plats och ska bortforslas senast fredag eftermiddag i den vecka den/de ställs ut. Den som utför en renovering ansvarar alltså för bortforsling av byggavfallet.

Observera! Detta gäller även vitvaror och gamla färgburkar!

Skyddstäck och håll snyggt!

Vid renoveringar används hissen för transporter. Hisskorgen, golv och väggar upp till 1.20, ska därför förses med skyddstäckning, liksom trapplanet där renoveringen sker.

Den renoverande bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att entreprenören håller snyggt i hiss, utanför entrén, på entréplan, trapplan i samband med entreprenadarbetena.


VISA HÄNSYN! För att minimera störningarna för dina grannar gäller följande regler:

• Bilning, och andra grovt störande arbeten får inte förekomma före 8.00 och efter 16.00 vardagar och får överhuvudtaget inte förekomma under lördagar, söndagar och helgdagar.

• Störande renoveringar såsom borrning, spikande, golvläggning med mera ska undvikas under tider då huset bör vara lugnt, det vill säga efter kl 18.00 på vardagar, innan klockan 10.00 och efter 16.00 på lördagar samt helt på söndagar och övriga helgdagar.

• Trapphus och entréer får ej användas för lagring av byggmaterial och byggavfall.

• Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att anlitade hantverkare följer reglerna.

• Informera dina grannar, i det egna och angränsade trapphus, om vad som är på gång genom anslag i trapphuset/hissen samt information i brevinkasten. Av informationen ska framgå under vilka dagar bilningsarbeten kommer att pågå. Ange ditt namn och telefonnummer, på informationen, samt kontaktperson hos det företag som utför arbetet. Ett tips: använd Borg & Merios mall som du får vid startmötet.

• Avstängning av tappvattnet får endast utföras av föreningens fastighetsskötare och ska aviseras minst en dag i förväg, med angivande mellan vilka klockslag vattnet kommer att vara avstängt. OBS Det är medlemmen som ansvarar för att aviseringen sker!

Frågor?

Frågor om detta regelverk besvaras av föreningens förvaltare.

 


Renoveringsråd

Information om ROT-bidrag finns på:

Skatteverkets hemsida

Skriv noggranna avtal med hjälp av t.ex. Konsumentverkets Hantverkarformulär 14. Det finns även andra nyttiga dokument, bl.a. Hantverkarchecklista på:

Konsumentverket hemsida