Energi och miljö – en sammanställning 2010 – 2022

Under de gångna åren, sedan föreningen köpte våra fyra fastigheter 2010, har energi och miljö varit högt prioriterade frågor.

Här är en förteckning över våra energi- och miljöprojekt, som inledes 2011 med, vad vi kallar, Värmeprojektet, dvs.:

 • Utbyte av två fjärrvärmeundercentraler, med tillhörande utrustning, pumpar, avluftningsaggregat mm
 • Installation av ett elektroniskt styr- och övervakningssystem för värme och ventilation
 • Utbyte av de gamla, dåligt fungerande, radiatorventiler till nya termostatventiler, utom i våtrum
 • Injustering av värmesystemets ca 2.500 radiatorventiler
 • Framtagning av en optimal värmekurva, väl anpassad till olika utetemperaturer.

Resultatet av de uppräknade åtgärderna är optimalt fungerande värme- och ventilationssystem, vilket de låga returtemperaturer i fjärrvärmeanläggningarna bevisar.

Du som vill veta mer om hur fjärrvärme och värmesystem fungerar – gå in på Stockholm Exergis hemsida


 • Demontering av VVC-anslutna handdukstorkar i föreningens utrymmen, inklusive hyresrätter vid renovering inför försäljning
 • Krav på badrumsrenoverande medlemmar att ta bort ”sin” handdukstork.

Handdukstorkarna, som är monterade på kretsen för tappvarmvattencirkulationen, värms året runt, vilket förbrukar onödig energi. Dessutom utgör dåligt fungerade torkar en risk för legionellaspridning i tappvattensystemet. Information om legionella i tappvattensystem finns, bl.a., på Boverkets hemsida.


 • Montering av dammtätningslister i föreningens utrymmen och hyreslägenheter. Observera att den sk dammtätningslisten också är en ”energi- och ljudlist”.
 • Information till medlemmar om att montera dammtätningslister och kontrollera tätningslisterna mellan båge och karm i ”sina” lägenheter.

Luft i rörelse upplevs (som vi alla vet) kallare än stillastående luft av samma temperatur. Därför är det viktigt, för ett bra inomhusklimat, att ha väl fungerande tätningslister i sina fönster och balkongdörrar. 


 • Utbyte av tvättutrustning, tvättmaskiner och tumlare, till moderna energieffektiva tvättutrustning i föreningens nio tvättstugor
 • Utbyte av tio stycken energikrävande kondenstumlare mot värmepumpstumlare i de fyra tvättstugorna på Brinckansidan och tvättstugan i 16.

Med något enstaka undantag är all tvättutrustning från ”Svenska bostäder-tiden” utbytt mot modern energisnål och välfungerande tvättutrustning.


 • Utbyte av sex värmeåtervinningsaggregat för ventilationen i delar 9/11 och 17/19 samt i skolans lokaler 28 och 30
 • Fortlöpande driftkontroll av fläktar i föreningens 17 fläktrum för frånluftsventilation samt 6 fläktrum för FTX-ventilation.

Föreningen följer (givetvis) lagstiftningen om Obligatorisk VentilationsKontroll, OVK, se information på Boverkets hemsida. OBS Radonmätningar utförda, med mätvärden under gränsvärdet, se Stockholm Stads hemsida.


 • Utbyte av lysrörslampor, glödlampor och lysrör i entréer, trapphus, hissar, källargångar och barnvagns- och cykelrum till LED samt installation av timers i vissa utrymmen
 • Utbyte av utebelysning till LED, med mål att ersätta alla kvicksilverlampor(!) med LED-lampor
 • Effektivisering av belysningsstyrning, bl.a. genom installation av nya astronomiska ur.

Utbytet till LED-lampor innebär att vi mer än halverat effekten för föreningens belysning. Alla kvicksilverlampor är utbytta och ersatta av LED-armaturer – en mycket viktig miljöåtgärd.


 • Anordnande av ett återvinningsrum för plåt, tidningar, glas och kartong samt två grovsoprum.

Hushållssopor som hamnar i sopsugsanläggningens sopnedkast går till återvinning i Högdalsverket. I verket produceras fjärrvärme och el för södra Stockholmsområdet, dvs även vår förening. Det renade avloppsvattnet utgör värmekälla för Hammarbyverkets värmepumpar, som producerar fjärrvärme, i första hand för fastigheter på Södermalm. Information om fjärrvärmesystemet i Stockholm finns på Stockholm Exergis hemsida.


 • Under hösten 2021 byttes samtliga fläktar för ventilation av sopnedkast ut mot moderna energisnåla sk CE-fläktar. Samtidigt injusterades luftflödena.

Med nya fläktar sänks såväl elförbrukningen som värmeförbrukningen samtidigt som servicekostnaderna minskar.


 • Under sommaren 2021 installerades ett system för värmeåtervinning, med värmepump, ur frånluften från 78 lägenheter i trapphusen 21 – 27.

Anläggningen togs i drift i oktober och värmepumpens genomsnittliga verkningsgrad är 3.6. Anläggningen är igång under oktober – mars, dvs under fjärrvärmens högkostnadsperiod.

 • Hösten 2022 påbörjas en liknande installation av värmeåtervinning, med värmepump, ur frånluften från 148 lägenheter i trapphusen 16 – 32. Anläggningen kommer att tas i drift hösten 2022 och beräknas få samma verkningsgrad som den tidigare utförda installationen.

Projektet, som syftar till energieffektivisering, innehåller även avstängning av återstående vattenburna handdukstorkar och injustering av värmesystemet. Projektet delfinansieras av EU med 4 miljoner kronor.


Jan Lindelöf/styrelsen