Energi och miljö – en sammanställning 2010 – 2024

Under de gångna åren, sedan föreningen köpte våra fyra fastigheter 2010, har energi och miljö varit högt prioriterade frågor.

Här är en förteckning över våra energi- och miljöprojekt, som inledes 2011 med, vad vi kallar, Värmeprojektet, dvs.:

 • Utbyte av två fjärrvärmeundercentraler, med tillhörande utrustning, pumpar, avluftningsaggregat mm
 • Installation av ett elektroniskt styr- och övervakningssystem för värme och ventilation
 • Utbyte av de gamla, dåligt fungerande, radiatorventiler till nya termostatventiler, utom i våtrum
 • Injustering av värmesystemets ca 2.500 radiatorventiler
 • Framtagning av en optimal värmekurva, väl anpassad till olika utetemperaturer.

Resultatet av de uppräknade åtgärderna är optimalt fungerande värme- och ventilationssystem, vilket de låga returtemperaturer i fjärrvärmeanläggningarna bevisar.

Du som vill veta mer om hur fjärrvärme och värmesystem fungerar – gå in på Stockholm Exergis hemsida


 • Demontering av VVC-anslutna handdukstorkar i föreningens utrymmen, inklusive hyresrätter vid renovering inför försäljning
 • Krav på badrumsrenoverande medlemmar att ta bort ”sin” handdukstork.

Handdukstorkarna, som är monterade på kretsen för tappvarmvattencirkulationen, värms året runt, vilket förbrukar onödig energi. Dessutom utgör dåligt fungerade torkar en risk för legionellaspridning i tappvattensystemet. Information om legionella i tappvattensystem finns, bl.a., på Boverkets hemsida.


 • Montering av dammtätningslister i föreningens utrymmen och hyreslägenheter. Observera att den sk dammtätningslisten också är en ”energi- och ljudlist”.
 • Information till medlemmar om att montera dammtätningslister och kontrollera tätningslisterna mellan båge och karm i ”sina” lägenheter.

Luft i rörelse upplevs (som vi alla vet) kallare än stillastående luft av samma temperatur. Därför är det viktigt, för ett bra inomhusklimat, att ha väl fungerande tätningslister i sina fönster och balkongdörrar. 


 • Utbyte av tvättutrustning, tvättmaskiner och tumlare, till moderna energieffektiva tvättutrustning i föreningens nio tvättstugor
 • Utbyte av tio stycken energikrävande kondenstumlare mot värmepumpstumlare i de fyra tvättstugorna på Brinckansidan och tvättstugan i 16.

Med något enstaka undantag är all tvättutrustning från ”Svenska bostäder-tiden” utbytt mot modern energisnål och välfungerande tvättutrustning.


 • Utbyte av sex värmeåtervinningsaggregat för ventilationen i delar 9/11 och 17/19 samt i skolans lokaler 28 och 30
 • Fortlöpande driftkontroll av fläktar i föreningens 17 fläktrum för frånluftsventilation samt 6 fläktrum för FTX-ventilation.

Föreningen följer (givetvis) lagstiftningen om Obligatorisk VentilationsKontroll, OVK, se information på Boverkets hemsida. OBS Radonmätningar utförda, med mätvärden under gränsvärdet, se Stockholm Stads hemsida.


 • Utbyte av lysrörslampor, glödlampor och lysrör i entréer, trapphus, hissar, källargångar och barnvagns- och cykelrum till LED samt installation av timers i vissa utrymmen
 • Utbyte av utebelysning till LED, med mål att ersätta alla kvicksilverlampor(!) med LED-lampor
 • Effektivisering av belysningsstyrning, bl.a. genom installation av nya astronomiska ur.

Utbytet till LED-lampor innebär att vi mer än halverat effekten för föreningens belysning. Alla kvicksilverlampor är utbytta och ersatta av LED-armaturer – en mycket viktig miljöåtgärd.


 • Anordnande av ett återvinningsrum för plåt, tidningar, glas och kartong samt två grovsoprum.

Hushållssopor som hamnar i sopsugsanläggningens sopnedkast går till återvinning i Högdalsverket. I verket produceras fjärrvärme och el för södra Stockholmsområdet, dvs även vår förening. Det renade avloppsvattnet utgör värmekälla för Hammarbyverkets värmepumpar, som producerar fjärrvärme, i första hand för fastigheter på Södermalm. Information om fjärrvärmesystemet i Stockholm finns på Stockholm Exergis hemsida.


 • Under hösten 2021 byttes samtliga fläktar för ventilation av sopnedkast ut mot moderna energisnåla sk CE-fläktar. Samtidigt injusterades luftflödena.

Med nya fläktar sänks såväl elförbrukningen som värmeförbrukningen samtidigt som servicekostnaderna minskar.


 • Under sommaren 2021 installerades ett system för värmeåtervinning med värmepump, ur frånluften från 78 lägenheter i trapphusen 21 – 27.

Anläggningen togs i drift i oktober och värmepumpens genomsnittliga verkningsgrad är 3.6. Anläggningen är igång under november – mars, dvs under fjärrvärmens högkostnadsperiod.

 • 2023 togs en liknande installation i drift, med värmeåtervinning med värmepumpar ur frånluften från 148 lägenheter på Lehussidan.

 • Under 2023 stängdes alla kvarvarande vattenburna handdukstorkar i föreningen av, dels för att effektivisera energianvändningen, dels för att minimera risken för legionella i tappvarmvattensystemet. Efter avstängningen injusterades tappvarmvattensystemet.

 • Under 2023 installerades solceller, med maxeffekten 33 kW, på Lehussidans tak.

Ovanstående tre projekt på Lehussidan, värmeåtervinning, avstängning av vattenburna  handdukstorkar och installation av solceller som syftar till energieffektivisering delfinansierades av EU med drygt 4 miljoner kronor. Åtgärderna halverar energianvändningen, vilket också var ett krav för bidraget.


Jan Lindelöf/styrelsen