Ny tomträttsgäld, fr.o.m. 30 juni 2019

Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2017 om ny tomträttsavgäld. Stadens exploateringskontor har nu, på uppdrag av kommunfullmäktige, räknat fram den framtida tomträttsgälden, dvs markhyran, för stadens olika stadsdelar.

En stegvis höjning gäller för den nya avgälden där 40 % av höjningen slår igenom år 1, 55 % år 2, 70 % år 3, 85 % år 4 och 100 % år 5-10.

På stora delar av Södermalm är idag gälden 98.8 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Efter en stegvis höjning kommer avgälden efter 5 år uppgå till 185 kronor per kvadratmeter bruttoarea.

De nya villkoren regleras i tilläggsavtal och föreningens avtal löper ut den 30 juni 2019 (andra föreningar kan ha andra regleringstidpunkter).

Cirka 15 – 18 månader innan det att avtalet löper ut brukar Exploateringskontoret skicka ut ett brev till tomträttsinnehavaren om att avgälden löper ut, därefter regleras de nya villkoren i ett tilläggsavtal till tomträttstavtalet.

Utifrån den information som framgår på Exploateringskontorets hemsida kommer gälden för föreningens del från och med den 30 juni 2019 höjas stegvis under fem år till 185 kronor per kvadratmeter bruttoarea.

Föreningen har inte ännu fått något förslag på tilläggsavtal. Om föreningen väljer att inte godta det tilläggsavtal som kommer erhållas kan frågan prövas av domstol.

Styrelsen arbetar nu med de olika handlingsalternativen och dess konsekvenser.

Ola Ragnar/Styrelsen

Comments are closed.