Brinckan Lehusen - logotyp

Renoveringsregler

Reglerna, för underhåll, reparation och renovering, antagna vid styrelsemöte den 21 oktober 2013 och ersätter regler från 20 augusti 2012. Reglerna justeras och kompletteras fortlöpande bl.a. med avseende på kontaktuppgifter och revideringar samt bransch- och myndighetskrav.

 

Anmälningsskyldighet gäller!
Innan du planerar ditt underhåll och din renovering, ta först del av föreningens stadgar och regler. Efter det, anmäl sedan din renovering till:

 

Brf Brinckan-Lehusen
c/o Borg & Merio Förvaltning AB
Malmgårdsvägen 16
116 38 STOCKHOLM
Märk kuvertet: Renoveringsanmälan Brf Brinckan – Lehusen

 

Använd blanketten Renoveringsanmälan, som finns att ladda ner från hemsidan. Anmälan ska vara förvaltaren tillhanda minst 4 veckor innan du planerar att sätta igång.

 

Startmöte
Efter att förvaltaren tagit del av din anmälan kommer du att bli kontaktad för att komma överens om en tid för ett startmöte. Till mötet ska du även kalla din entreprenör. Observera att även din entreprenör ska skriva under anmälan.
Efter mötet kommer förvaltaren att lämna ett skriftligt utlåtande till dig.

 

Anmälan om färdigställande
När du är klar med din renovering anmäler du det till den tekniska förvaltaren och kommer överens om en tid för en slutsyn.

 

Ur föreningens stadgar:

Bostadsrättsinnehavarens ansvar: Lägenheten allmänt

• Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även det förråd som hör till lägenheten.

• Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för:

• Lägenhetens ytskikt

• Icke bärande innerväggar

• Glas och bågar i lägenhetens fönster och balkongdörrar, med tillhörande beslag, handtag, låsanordning och tätningslister, samt all målning, förutom utvändig målning

• Till lägenhetsdörr hörande beslag, gångjärn, trycke, ringklocka, brevinkast, tätningslister och lås inklusive nycklar

• All invändig målning med undantag för målning av ytterdörrens och balkongdörrens utsida.

• Innerdörrar och eventuella säkerhetsgrindar

• Lister, socklar och foder

• Målning av radiatorer

• Lägenhetens ledningar för vatten och avlopp, till de delar som betjänar endast bostadsrättsinnehavarens lägenhet

• Säkringsskåp, elledningar, ledningar för telefon, kabel-tv och fiberinstallation, brytare, eluttag och armaturer

• Ventilationsdon för såväl till- som frånluft

• Brandvarnare, som ska kontrolleras minst två gånger om året!

 

Bostadsrättsinnehavarens ansvar: Badrum, duschrum och toalett

• Våtrummets samtliga yt- och tätskikt

• Inredning och belysningsarmaturer

• Badrumsskåp

• Toalettstol och handfat

• Golvbrunn med tillhörande klämring

• Rensning av golvbrunn och handfatets vattenlås samt avloppsrören i golv fram till stammen

• Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

• Blandare och avstängningsventiler för kallt och varmt vatten samt varmvattencirkulationen

• Rengöring av ventilationsdon. Observera att donets inställning ej får ändras.

• Handdukstork.

 

Bostadsrättsinnehavarens ansvar: kök

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för all inredning och utrustning som t.ex.:

• Spis, kyl och frys

• Volymkåpa ovan spis

• Rengöring av filter i volymkåpor. Detta bör utföras två gånger om året.

• Rensning av vattenlås

• Diskmaskin, inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

• Blandare och avstängningsventiler.

 

VID RENOVERING AV LÄGENHET GÄLLER ATT:

• alla arbeten i lägenheterna ska utföras på ett fackmannamässigt sätt

• ändring av lägenhetens planlösning godkänns inte i de fall lägenhetens installationer påverkas

• rivning av bärande väggar är inte tillåtet, liksom ändring av lägenhetens ventilation

• elektriska arbeten ska alltid utföras av behörig elektriker

• arbete med vattenledningar för kallt och varmt vatten, samt varmvattencirkulationen, ska utföras enligt aktuell utgåva av branschreglerna Säker Vatteninstallation.

 

Säker Vatteninstallation och Våtrumsregler

Vid renovering av våtrum ska den vvc-anslutna handdukstorken demonteras, enligt reglerna i Säker Vatteninstallation. Om din entreprenör är osäker – rådgör med föreningens tekniska förvaltare.

Observera att avstängning av tappvatten endast får utföras av föreningens fastighetsskötare! Avstängningen ska ”annonseras” minst en dag innan avstängningen med anslag i entré och hiss samt i trapphusets brevinkast.

Renovering av badrum ska utföras enligt aktuell utgåva av:

• Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BKR

• GVKs branschregler, Säkra Våtrum

• Måleribranschens våtrumskontroll, MVK

Förteckning av godkända företag finns på branschorganisationernas hemsidor.Ett råd! Använd alltid s.k. våtrumsskivor som underlag för kakelsättning, även på ytor där det inte är ett krav i branschreglerna.Vid felaktigt utförda installationer är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att bristerna åtgärdas, till godkänt utförande. Besiktning av installationerna ska, om styrelsen så begär, utföras av styrelsen utsedd besiktningsman. Besiktningen bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

OBS. Om du inte kan visa att branschreglerna har följts kan det resultera i att ditt försäkringsbolag inte ersätter framtida skador.

 

Köksfläkt – absolut nej! Volymkåpa – ja!
Det är absolut förbjudet att ersätta volymkåpan med en köksfläkt! Det finns mycket stor risk för att köksfläktar skapar problem, i form av matos, för dina grannar.

I de fall bostadsrättsinnehavaren väljer att installera en kolfilterfläkt, vilket vi mycket starkt avråder ifrån, ska lägenhetens grundventilation säkras med montering av ett injusterbart och reglerbart don i köket.

I de fall föreningens besiktningsman, förvaltare eller OVK-kontrollanten, vid den obligatoriska ventilationskontrollen, upptäcker att en köksfläkt installerats, åligger det bostadsrättsinnehavaren att demontera köksfläkten och ersätta den med en volymkåpa, detta på egen bekostnad.

 

Rätt flöde
Vid renovering av kök och badrum, men även i lägenheter är det viktigt att donens injusteringsvärden bibehålles.Efter en renovering som berör kök och toalett- och badrum ska ventilationen kontrolleras av föreningens förvaltare.

 

Byggavfall
Det är inte tillåtet att ställa in byggavfall i grovsoprummet. Byggmaterial och byggavfall får inte heller förvaras i trapphus, entréhallar eller på trottoarer och gatumark.Storsäckar, sk Big Bag, ska, efter tillstånd från Polismyndigheten, placeras på av fastighetsskötaren anvisad plats och ska bortforslas senast fredag eftermiddag i den vecka den/de ställs ut.Den som utför en renovering ansvarar alltså för bortforsling av byggavfallet. Observera! Detta gäller även vitvaror och gamla färgburkar!

 

Skyddstäck och håll snyggt!
Vid renoveringar används hissen för transporter. Hisskorgen, golv och väggar upp till 1.20, ska därför förses med skyddstäckning, liksom trapplanet där renoveringen sker.

Den renoverande bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att entreprenören håller snyggt i hiss, utanför entrén, på entréplan, trapplan i samband med entreprenadarbetena.

 

VISA HÄNSYN! För att minimera störningarna för dina grannar gäller följande regler:

• Bilning, borrning och andra störande arbeten får inte förekomma före 8.00 och efter 16.00.

• Störande byggnadsarbeten, som bilning och borrning, får överhuvudtaget inte förekomma under lördagar, söndagar och helgdagar.

• Trapphus och entréer får ej användas för lagring av byggmaterial och byggavfall.

• Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att anlitade hantverkare följer reglerna.

• Informera dina grannar, i det egna och angränsade trapphus, om vad som är på gång genom anslag i trapphuset/hissen samt information i brevinkasten. Av informationen ska framgå under vilka dagar bilningsarbeten kommer att pågå. Ange ditt namn och telefonnummer, på informationen, samt kontaktperson hos det företag som utför arbetet. Ett tips: använd Borg&Merios mall som du får vid startmötet.

• Avstängning av tappvattnet får endast utföras av föreningens fastighetsskötare och ska aviseras minst en dag i förväg, med angivande mellan vilka klockslag vattnet kommer att vara avstängt.

 

Frågor?

Frågor om detta regelverk besvaras av föreningens förvaltare, Tomas Merio, tomas.merio@borgmerio, och Jari Vantunen, jari.vantunen@borgmerio.se.

 

Renoveringsråd

Information om ROT-bidrag finns på Skatteverkets hemsida.

Skriv noggranna avtal med hjälp av t.ex. Konsumentverkets Hantverkarformulär 14. Avtalsformuläret hittar du på Konsumentverkets hemsida. På hemsidan hittar du även andra nyttiga dokument, bl.a. Hantverkarchecklista.