Brinckan Lehusen - logotyp

Renoveringsanmälan

BLANKETT FÖR RENOVERINGSANMÄLAN

 

 

 

Jag har följande planer för min renovering:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..
Illustrera dina planer i en skiss och bifoga skissen till din anmälan.

Jag kommer att anlita följande entreprenörer:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Endast entreprenörer som uppfyller föreningens krav på behörighet och certifiering får anlitas, se Reviderade renoveringsregler. Vid försäkringsskador ska entreprenörerna även vara godkända av föreningens och medlemmens försäkringsbolag.

Jag är medveten om att skador som uppkommer som följd av arbetena, direkt eller indirekt, som påverkar föreningen eller grannar, är mitt ansvar.

Särskilt viktigt är:

 • Grannarna i trapphuset ska informeras minst en vecka innan arbetena påbörjas. Av informationen ska framgå under vilken period renoveringen ska pågå och vem som är ansvarig. Telefonnummer till den ansvarige ska anges.
 • Byggavfall får inte slängas i grovsoprummet
 • Byggmaterial får inte förvaras i trapphuset eller entrén
 • Storsäckar får endast placeras på plats anvisad av fastighetsskötaren, efter godkännande av Polismyndigheten, och vara borttransporterade senast fredag eftermiddag
 • Störande arbeten får endast utföras vardagar mellan 8.00 och 16.00
 • Vid renovering av badrum ska befintliga avloppsinstallationer, inklusive golvbrunn, ersättas av nya godkända installationer fram till stammen
 • Vid bilning i golv ska badrummet under stämpas , detta för att undvika genomslag
 • Vid renovering av badrum ska den befintliga handdukstorken, i de fall renoveringen kräver ingrepp i VVS-installationerna, ersättas med en elektrisk handdukstork
 • Avstängning av tappvattnet får endast utföras av Föreningens fastighetsskötare
 • Vid bilning och slipning ska frånluftsdonen vara igensatta för att förhindra nedsmutsning av ventilationskanalerna
 • Efter avslutad renoveringen ska, på medlemmens bekostnad, ventilationen kontrolleras av föreningens ventilationsentreprenör, på min bekostnad.

Renoveringen påbörjas …………………… och beräknas vara avslutad ……………………

Jag intygar att jag har tagit del av föreningens stadgar och regler, samt ansvarar för att anlitade entreprenörer är informerade om samt följer reglerna.

Stockholm …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..
Namnteckning och namnförtydlingande

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..Telefon och e-postadress samt adress, plan och lägenhetsnummer, enligt avtal